Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Sławomir Proczek

W związku z treścią art. 10 pkt 4 ust 2 Ustawy o komornikach sądowych z 22 marca 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 771) zawiadamiam, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Sławomir Proczek Kancelaria Komornicza w Rudzie Śląskiej przy ul. Nowary 1a/110  właściwy jest do całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej i przyjmuje sprawy w zakresie swojej właściwości.

Miasto Ruda Śląska obejmuje dzielnice:

 • Orzegów
 • Godula
 • Ruda
 • Chebzie
 • Nowy Bytom
 • Bielszowice
 • Bykowina
 • Wirek
 • Halemba
 • Kochłowice
 • Czarny Las

 

Art.3. [...]
3.Komornikom powierza się następujące zadania:
1)wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964r. –Kodeks postępowania cywilnego

2)wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3)wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
4)wykonywanie zadań określonych winnych ustawach.
4.Komornik, poza zadaniami określonymi w ust.3, wykonuje następujące czynności:
1) na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
2) sporządza protokół stanu faktycznego;
3) na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. 2018 poz. 771)

Podkategorie